Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Afet ve afet altındaki binaların devlet desteği ile yenilenmesidir.

Riskli yapı 6306 sayılı Kanun'a göre riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere ve çalışmalara dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapıları kapsar.

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı kapsar.

Yapının taşıyıcı sistem özellikleri sadece kritik kat rölevesi ile belirlenebilir.

Yapı maliklerinden en az 1 tanesinin tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış olan kurumumuz Biva Mimarlık' a başvurması gerekir. Biva Mimarlık riskli olduğu düşünülen binaya gidip ilgili incelemeleri yapma yetkisine ve performans analizi yapıp Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne dosyayı teslim etmeye yetkili bir firmadır.

Riskli binaların tespitini, tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu' nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Binadan alınacak numunelerle yapılacak tespit neticesinde; yapının riskli ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilmesi halinde, ilgili rapor onay için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulur.

Yapı malikleri ve kanuni temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır.

6306 sayılı kanun kapsamında sekiz kata kadar olan binalarda yalnızca kritik kattan karot alınması yeterlidir. Sekiz kattan fazla olan binalarda her kattan karot alınması gerekir.

Bir parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması halinde bu yapılara ayrı ayrı risk tespiti yaptırılır. Her bir yapı için ayrı ayrı üçte ikilik çoğunluk sağlanır. Riskli olan yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için risk tespiti yaptırmayan yapının bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise ifrazına gidilir. İfrazı mümkün değil ise yapının bütünlüğü korunarak uygulama yapılabilir. Tapu kütüğüne sadece riskli yapılar için risklidir belirtmesi işlenir.

Söz konusu risk raporu onaylandıktan sonra binadaki tüm kat maliklerine tebligat gönderilir. Rapora karşı, kat maliklerinin 15 gün içinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüklerine itiraz başvurusu yapabilme hakları vardır.

Yapılan itiraz ile Bakanlık tarafından yapının bulunduğu il için yetkilendirilmiş olan teknik heyet tarafından riskli yapı tespit raporu tekrardan incelemeye alınır ve yapı için nihai karar verilir. Teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin iştiraki ile yedekleri ile birlikte yedi üyeli olarak teşkil edilir.

Yapının riskli olduğuna ilişkin raporun bakanlıkça onaylanması ile birlikte, tüm dairelerin tapu kayıtlarına ''Riskli Yapı'' şerhi konulmaktadır. Söz konusu şerh, satış işlemine ve diğer tapu işlemlerine engel değildir. Fakat, bu şerhin mevcut olması dairenin satış değerini düşüreceği gibi binada kentsel dönüşüm ve yıkım sürecinin başladığı anlamına gelir.

Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü, binadaki tüm kat maliklerine tebligat göndererek, binanın 60 gün içerisinde boşaltılmasını ister.

Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü tarafından verilen 60 günlük sürede bina yıkılmadığı takdirde, 30 günlük ek süre verilir. İdare tarafından verilen süreler içinde bina yıktırılmadığı takdirde binanın su, elektrik ve doğalgaz bağlantıları kesilir. Yani, süresi içinde yıkımı gerçekleşmeyen yapıların kullanımı, fiilen imkansız hale gelmektedir.

İdare tarafından, maliklerden en az birinin başvurusu ile 'yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına istinaden' diğer maliklerin muvafakatı aranmaksızın düzenlenir.

Yıkım ruhsatı 6 iş günü içerisinde düzenlenir.

Bakanlıkça veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkılır veya yıktırılır.

Binanın yıkım kararına ve söz konusu kararın dayanağı riskli yapı raporuna karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesinde '' Yıkım kararının iptali ve Yürütmenin Durdurulması'' amacıyla dava açılması mümkündür. Süreci başlatan hukuki belge karot raporu olduğu için, dava ağırlıklı olarak karot raporundaki eksikliklere dayalı olarak açılmalıdır.

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilecek eviniz için 110 m2'ye 110 m2 şartı yoktur. İlgili belediyenin verdiği imar oranında binanızı yenileyebilirsiniz.

Kentsel dönüşüm kapsamında, yıkılan binanın yerine yeni binanın inşa edilebilmesi için, yapı maliklerinin hisseleri oranında sağlanan en az üçte ikilik çoğunluğun olması şartı aranır.

En az üçte ikilik çoğunluğun aldığı karara katılmayan kat maliklerinin hissesi açık artırma ile satışa çıkarılır.

Açık artırma ile satış öncelikli olarak kat maliklerine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden en az 7 gün sonra, açık artırma ile satış işlemi gerçekleşir.

Açık artırmaya en az üçte ikilik çoğunluk ile anlaşan paydaşlar dışında herhangi biri katılamaz. Üçte ikilik çoğunluk dışında kalanlar, satışı gözlemci olarak izleyebilmek için salona alınabilirler.

Komisyon başkanı, rayiç bedelin altında olmamak üzere, satışa katılan paydaşlardan, sözlü olarak pey sürmelerini ister. Sürülen peyler arttırma tutanağına yazılarak, karşılığı pey sahibi tarafından imzalanır. Komisyon, rayiç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden paydaşa satış yapılmasını karara bağlar.

Belirlenen rayiç değerden az olmamak üzere, bu paydaşın vereceği teklif kabul edilir.

Açık artırma ile satış gerçekleşmezse, ilgili yapı Bakanlıkça hazine adına alınır.

Satış işlemi tamamlanıp komisyonca karara bağlanmadan evvel, üçte ikilik çoğunluk ile alınan karara katılmayan maliklerin, üçte ikilik çoğunluk ile alınan kararı kabul etmeleri ve üçte ikilik çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi komisyonca verilen süre içerisinde imzalayarak Müdürlüğe vermeleri halinde, açık artırma ile satış işlemi geçersiz sayılır.

Bir binaya 6306 Sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yaptırılmadan yapılan bütün işlemler, sözleşmeler özel hukuk çerçevesinde değerlendirilir. Binaya risk tespiti yaptırıldıktan sonra, risk tespitinden önce yapılmış sözleşmeler aynı şekliyle uygulanacak ise, bu işlemlerin 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapıldığının belirtilmesi gerekir.

En az üçte ikilik çoğunluk ile yapılan anlaşmaya göre kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yerine yeniden bina yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kira yardımı olarak 2015 yılı için tasarlanan ücret 735 Türk lirasıdır.

Kira yardımı süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 aydır. Riskli alanlarda kira yardımı 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir.

Kiracı olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, aylık kira bedelinin iki katı kadar kira yardımı yapılır.

Malikler için ; başvuru formu, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, tapu belgesi aslı ve fotokopisi, taşınmaza ait güncel tapu kaydı, adrese dayalı nüfus kayıt örneği, kamu bankalarına ait (IBAN) numarasını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi, son üç aya ait eletrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı

Kiracılar için; başvuru formu, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, riskli binada olduğunu gösterir son üç aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı, yeni adrese dayalı nüfus kayıt örneğinin aslı, riskli yapı belirtme yazısının fotokopisi, kamu bankalarına ait (IBAN) numarasını gösteren hesap cüzdanı

Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

Kira yardımından faydalanabilmek için hak sahiplerinden ikamet şartı aranır. Bu şart, ilgili faturalar ile kanıtlanır.

Faiz desteğinden faydalananlar kira yardımından, kira yardımından faydalananlar ise faiz desteğinden faydalanamaz. Bu nedenle, hem daire hem de işyeriniz için kira yardımı alabilirsiniz.

Bakanlıkla protokol imzalamış bankalara başvurulmuş olması gerekir. Bu bankalar;

İş Bankası, DenizBank, AKBANK, HALKBANK, Türkiye Finans, VakıfBank, YapıKredi, BANKASYA, TEB, Garanti, Şekerbank, alBaraka, KUVEYTTÜRK, ZİRAAT BANKASI, FİNANSBANK, ING BANK, A Bank olarak belirlenmiştir.